Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry, epävirallinen lyhenne YTY – Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat, ja sen kotipaikka on Tampere.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea aatteellisesti Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen toimintaa ja yhteisöllisyyttä ja luoda ja ylläpitää suhteita muihin opiskelijajärjestöihin sekä muihin Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijoita lähellä oleviin viiteryhmiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

organisoi yhteistyössä kaikkien Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vaikuttavien opiskelijajärjestöjen ja opiskelijoiden kanssa opiskelijatoimintaa; tekee yhteistyötä hallintoelimissä toimivien opiskelijaedustajien kanssa; tekee yhteistyötä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan henkilöstön kanssa; järjestää keskustelu-, tiedotus-, ja muita vastaavia tilaisuuksia; harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvi- ja opiskelutapahtumia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenjärjestöiltään liittymis- ja/tai jäsenmaksun. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan piirissä toimivat opiskelijajärjestöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsenjärjestö on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 


5§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 


6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2–9 muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitukseen pyritään valitsemaan jäsen jokaisesta Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelman piiristä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta on koolla vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi äänten enemmistö on annettu. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

   1. johtaa yhdistyksen toimintaa;
   2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
   3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
   4. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
   5. valvoa toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa;
   6. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
   7. edustaa yhdistystä.

7§ Toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen alaisia toimihenkilöitä ja toimikuntia voivat asettaa yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallituksen määräämien pestien kesto on korkeintaan hallituksen toimikauden loppuun, mutta tämä ei koske yhdistyksen kokouksien nimittämiä toimikuntia ja -henkilöitä. 


8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen nimeämän henkilön kanssa.


9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden sisällä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät jäsenjärjestön edustajikseen nimeämät henkilöt. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenjärjestöllä on kolme ääntä. Äänet voivat olla joko yhdellä jäsenjärjestön edustajalla tai jaettuna kahdelle tai kolmelle jäsenjärjestön edustajalle. 

Yhdistyksen kokouksissa on lisäksi Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimivilla hallinnon opiskelijaedustajilla läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.


11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta, Tampereen yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään 14 vuorokautta, ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


12§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1. kokouksen avaus
   2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
   5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
   6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
   7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1. kokouksen avaus
   2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
   5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
   6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
   7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
   8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

YTY ry – Yhteiskunta ja terveystieteiden ylioppilaat
Close Menu
FinlandEnglish